Jak založit e-shop. První krok: “Než se pustíte do e-shopu”

Kvě 24, 2023
655 Zobrazeno

Připravili jsme pro vás minisérii 7 článků, pomocí kterých si sami a kvalitně vytvoříte svůj vlastní internetový obchod. V dnešním článku si rozebereme první přípravné kroky, které byste měli vykonat ještě předtím, než se pustíte do vlastní tvorby e-shopu.

Pokud se budete naším návodem řídit, stihnete spustít svůj obchod ještě před hlavní obchodní sezónou – do 1. září. Každý jednotlivý článek bude obsahovat úkoly, které vám zaberou 1-2 týdny práce, kterou budete schopni vykonat ve vašich volných chvílích, například po večerech. Nemusíte se bát, vše zvládnete sami. Tak pojďme na to!  

Krok 1: Než se pustíte do e-shopu

Každý e-shopař by měl udělat následující kroky ještě předtím, než začne s přípravami e-shopu.

  1. Výzkum trhu a analýza konkurence
  2. Výběr sortimentu
  3. Výběr domény
  4. Vytvoření obchodního plánu
  5. Finanční plánování

1. Výzkum trhu a analýza konkurence

Vytvoření online výzkumu trhu před založením eshopu je klíčovým krokem k porozumění vašemu cílovému trhu, jeho potřebám a preferencím. Tento výzkum vám poskytne cenné informace, které vám pomohou vytvořit efektivní obchodní strategii, zlepšit produkty nebo služby a upravit svůj marketingový přístup. Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit vytvoření online výzkumu trhu před založením eshopu:

Identifikace cílového trhu: Výzkum trhu vám pomůže identifikovat specifickou cílovou skupinu zákazníků, které se chystáte oslovit. Zjistíte, kdo jsou vaši potenciální zákazníci, jaké jsou jejich demografické charakteristiky, zájmy, preference a chování. Tímto způsobem můžete lépe přizpůsobit svůj eshop a marketingovou strategii pro dosažení vaší cílové skupiny.

Vyhodnocení poptávky: Online výzkum trhu vám umožní zhodnotit poptávku po produktech nebo službách, které plánujete nabízet na svém eshopu. Zjistíte, zda existuje dostatečný zájem a potřeba pro vaše nabídky. To vám pomůže rozhodnout se, zda je trh dostatečně velký a lukrativní pro váš podnik.

Analýza konkurence: Výzkum trhu vám umožní provést analýzu konkurence. Zjistíte, kdo jsou vaši hlavní konkurenti, jaké produkty nebo služby nabízejí, jakou cenu stanovují a jaké marketingové strategie používají. Tímto způsobem můžete získat konkurenční výhodu a identifikovat oblasti, ve kterých můžete svůj eshop zlepšit.

Sběr zpětné vazby od zákazníků: Vytvoření online dotazníků nebo průzkumů vám umožní získat přímou zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků. Můžete se jich zeptat na jejich preference, nákupní zvyklosti, důvěru ve vaši značku a jaké vlastnosti očekávají od produktů nebo služeb, které plánujete nabízet. Tato zpětná vazba vám umožní přizpůsobit své nabídky

2. Výběr sortimentu

Při výběru sortimentu pro nově zakládaný eshop je důležité zvážit několik faktorů, které vám pomohou identifikovat potenciálně úspěšné produkty nebo kategorie. A určitě výběr sortimentu souvisí i s předchozím bodem – Výzkumem trhu a analýzou konkurence. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci při rozhodování:

Tržní poptávka a konkurence: Proveďte výzkum trhu a analyzujte aktuální trendy a poptávku. Zjistěte, které produkty jsou momentálně populární a co zákazníci hledají. Zaměřte se na oblasti, ve kterých je dostatečná poptávka a o kterých máte dostatek informací. Proveďte analýzu konkurence a zjistěte, jaké produkty nabízejí ostatní e-shopy ve vašem odvětví. Identifikujte oblasti, které jsou méně obsazené a kde byste mohli mít konkurenční výhodu. Zároveň se zaměřte na produkty, které jsou uživatelům obtížně dostupné nebo mají nedostatečnou kvalitu.

Cílová skupina: Mějte na paměti, koho chcete oslovit svým eshopem. Definujte si cílovou skupinu zákazníků a zvažte, jaké produkty by je mohly zajímat nebo co by jim mohlo usnadnit život. Přizpůsobte svůj sortiment jejich potřebám, zájmům a preferencím.

Diferenciace: Zvažte, jak se můžete odlišit od konkurence prostřednictvím nabídky unikátního sortimentu. Zaměřte se na produkty, které jsou vzácné, originální nebo mají nějakou specifickou výhodu. To vám pomůže přilákat zákazníky, kteří hledají něco jiného než běžné produkty na trhu.

Skladová dostupnost: Ujistěte se, že zvolený sortiment je dobře dostupný a můžete ho efektivně skladovat. Zvažte logistické aspekty, jako je skladování, dodávky a správa zásob. Příliš složité nebo nákladné zásobování by mohlo negativně ovlivnit vaše podnikání.

Zájem a znalost: Vyberte si sortiment, který vás osobně zajímá a ve kterém máte znalosti. Pokud se budete věnovat produktům, které vás nadchnou, bude vám snazší se do nich vcítit a efektivně je nabízet zákazníkům.

3. Výběr domény

Při výběru domény pro nově zakládaný eshop je důležité zvolit vhodnou a přitažlivou doménu, která bude snadno zapamatovatelná a přesně odrážet vaši značku nebo obchodní jméno. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci při výběru domény:

Jednoduchost a snadná zapamatovatelnost: Zvolte doménu, která je jednoduchá, krátká a snadno zapamatovatelná. Vyhněte se složitým pravopisům, spojovníkům a číslicím, které by mohly způsobit zmatek.

Přesnost a relevanci: Doména by měla co nejlépe odrážet vaši značku, obchodní jméno nebo sortiment. Zahrňte klíčová slova, která jsou spojená s vaším podnikáním, abyste pomohli zvýšit viditelnost ve vyhledávačích.

Vyhněte se porušení autorských práv: Při výběru domény se vyvarujte používání ochranných známek nebo jména jiné známé společnosti, které by mohlo porušovat autorská práva. Tím se vyhnete právním problémům a nežádoucímu zmatku mezi zákazníky.

Použití správné domény: Existuje mnoho různých domén, jako je .com, .cz, .eu atd. Zvažte, které rozšíření je nejvhodnější pro vaše podnikání a cílovou skupinu.

SEO přívětivost: Pokud je to možné, zvolte doménu, která je pro SEO nápomocná. To znamená, že obsahuje klíčová slova, která souvisí s vaším podnikáním a která mohou pomoci zlepšit vaši viditelnost ve vyhledávačích.

Zkontrolujte dostupnost: Před finálním rozhodnutím zkontrolujte, zda je vybraná doména k dispozici. Existuje mnoho služeb a registrátorů domén, kde můžete ověřit dostupnost a zaregistrovat vybranou doménu. Vyzkoušejte dostupnost domény například ve vyhledávači domén na www.domena.cz. Zde si můžete zjistit dostupnost na celé řadě dostupných domén.

4. Vytvoření obchodního plánu

Vytvoření obchodního plánu je důležitým krokem k zajištění úspěchu vašeho podnikání. Obchodní plán vám pomůže zmapovat vaše cíle, strategie a operace a slouží jako vodítko pro rozvoj a řízení vašeho eshopu. Zde je několik klíčových prvků, které byste měli zahrnout do svého obchodního plánu:

Úvod a shrnutí: Začněte svým obchodním plánem s úvodem, který popisuje vaši vizi, hodnoty a cíle pro eshop. Zahrňte také stručné shrnutí vašeho podnikatelského konceptu a toho, co od svého eshopu očekáváte.

Analýza trhu: Prověřte své cílové publikum, konkurenci a obecné trendy ve vašem odvětví. Zjistěte, kdo jsou vaši zákazníci, jaké jsou jejich potřeby a jaký je váš konkurenční prostředí. Analyzujte také příležitosti a výzvy, které může váš eshop čelit.

Produkty nebo služby: Popište detailně produkty nebo služby, které hodláte nabízet na svém eshopu. Zmiňte jejich klíčové vlastnosti, výhody pro zákazníky a jak se liší od konkurence. Uveďte také informace o dodavatelích a cenové strategii.

Marketingový plán: Vytvořte plán pro marketing a propagaci vašeho eshopu. Zahrňte online a offline marketingové strategie, jako je sociální média, PPC reklamy, SEO optimalizace, PR aktivity a další. Stanovte si také své cíle v oblasti marketingu a plán, jak je dosáhnout.

Organizační struktura a provoz: Popište organizační strukturu vašeho eshopu, včetně rolí a odpovědností zaměstnanců. Uveďte také informace o logistice, skladování, dodání a zákaznické podpoře. Zvažte také technologické nástroje a systémy, které budete používat pro provoz eshopu. Pokud budete vše dělat sami, zvažte své reálné časové možnosti.

Finanční plán: Vytvořte finanční plán, který zahrnuje náklady na založení a provoz eshopu, předpokládané příjmy, výdaje a cash flow. Zahrňte také projekce prodeje a ziskovosti, analýzu návratnosti investice a zdroje financování.

Sledování výkonu: Definujte klíčové ukazatele výkonu (KPIs), které vám pomohou měřit a sledovat úspěch vašeho eshopu. Stanovte si pravidelné vyhodnocování výkonu a plán na základě získaných dat.

Plán rozvoje a rizika: Uvažujte o dlouhodobém rozvoji vašeho eshopu a plánu na expanzi do nových trhů nebo rozšíření nabídky. Zahrňte také analýzu rizik a opatření k jejich minimalizaci.

Je důležité mít na paměti, že obchodní plán je dynamický dokument a může se měnit s vývojem vašeho eshopu. Pravidelně ho aktualizujte a přizpůsobujte novým podmínkám a příležitostem.

5. Finanční plánování

Vytvoření finančního plánu je zcela jistě důležitým krokem k zajištění finanční stability a úspěchu vašeho podnikání. Zde je několik klíčových prvků, které byste měli zahrnout do svého finančního plánu:

Náklady na založení eshopu: Identifikujte všechny náklady spojené se založením eshopu. To může zahrnovat registraci domény, vytvoření webového designu, vývoj a konfiguraci e-commerce platformy, nákup zásob, marketingové aktivity, právní a administrativní náklady, atd.

Předpokládané výnosy: Odhadněte, jaké příjmy očekáváte z prodeje na svém eshopu. Proveďte analýzu trhu a konkurence, abyste mohli stanovit realistické cíle prodeje. Zvažte také různé zdroje příjmů, jako jsou prodej produktů, služeb, provizní prodeje, inzerce, atd.

Cenová strategie: Definujte cenovou strategii pro vaše produkty a služby. Zvažte náklady na nákup, skladování, dopravu a marketing a stanovte ceny, které jsou konkurenceschopné a zároveň vám zajistí ziskovost.

Náklady na provoz: Zahrňte do plánu všechny náklady spojené s provozem eshopu. Patří sem například náklady na skladování, dopravu, balení a etikety, zákaznickou podporu, marketing a reklamu, údržbu webového místa a další provozní výdaje.

Cash flow: Vytvořte předpokládaný cash flow pro eshop. To zahrnuje příjmy a výdaje ve sledovaném období (měsíce, čtvrtletí, roky). Ujistěte se, že máte dostatečný cash flow na pokrytí nákladů a udržení finanční stability.

Investice a financování: Zvažte, zda budete potřebovat financování pro založení nebo rozvoj eshopu. Identifikujte zdroje financování, jako jsou vlastní prostředky, půjčky, investoři atd. Stanovte si také plán splácení dluhů a zvažte návratnost investic.

Provozní a finanční ukazatele: Definujte klíčové ukazatele výkonu a sledujte je pravidelně. To může zahrnovat ukazatele jako tržby, marže, náklady na akvizici zákazníků, průměrnou hodnotu objednávky, míru opakovaných nákupů, atd.

Je důležité, abyste pravidelně aktualizovali svůj finanční plán a srovnávali skutečné výsledky s předpoklady. To vám umožní sledovat výkonnost vašeho eshopu, provést případné korekce a plánovat budoucí strategie a rozhodnutí.

To by bylo prozatím všechno. Projděte si tyto naše informace, které vycházejí ze stovek a tisíců zkušeností našich zákazníků, kteří si vytvořili a provzují eshop eshopy na platformě Webareal. Nyní je máte k dispozici i vy.

Tak vzhůru do připravy vašeho eshopu, vaší nezávislosti!

 

V dalších článcích se zaměříme na:

Krok 1: Než se pustíte do e-shopu
Krok 2: Výběr ecommerce platformy
Krok 3: Výběr dopravce a způsobů platby
Krok 4: Naplnění e-shopu zbožím a cenotvorba
Krok 5: Příprava grafické části e-shopu
Krok 6: Příprava marketingových a prodejních kanálů
Krok 7: Poslední testy, zákonné povinnosti a ostré spuštění e-shopu

 

 

Může vás zajímat

Jak na základy SEO?
WEBAREAL
0 shares103 views
WEBAREAL
0 shares103 views

Jak na základy SEO?

Bohemiasoft - Úno 14, 2024

V digitálním věku, kde je online přítomnost klíčovým prvkem úspěchu pro firmy všech velikostí a odvětví, se SEO stává nezbytností…

Doporučujte Webareal a získejte 20% provizi
WEBAREAL
0 shares482 views
WEBAREAL
0 shares482 views

Doporučujte Webareal a získejte 20% provizi

bohemiasoft - Úno 07, 2024

Doporučujte Webareal a získejte z každého získaného zákazníka až 2610 Kč (107 €) každý rok. Milujete Webareal? Doporučujte ho svým známým…

Připravujeme funkci “Objednávání po násobcích”
WEBAREAL
0 shares406 views
WEBAREAL
0 shares406 views

Připravujeme funkci “Objednávání po násobcích”

bohemiasoft - Led 29, 2024

Často si píšete o funkci, která by vám umožnila prodávat produkty po násobcích počtů (třeba po baleních, tuctu, po deseti, po…

Přidat komentář

Your email address will not be published.


*

KALENDÁŘ

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
« Led    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829